TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä tietosuojakäytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) soveltuu henkilötietojen käsittelyyn osoitteessa treenix.fi;www.treenix.fi;treenix.twid3.com saatavilla olevalla verkkosivustolla ja siinä olevaan palvelussa (”Palvelu”). Tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja luovutetaan. Luethan Tietosuojakäytännön huolellisesti etukäteen ennen Palvelun käytön aloittamista.

1. Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Treenix (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”, ”me” tai ”meidän”). Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjoamassa Palvelussa henkilötietojen käsittely toteutuu tämän Tietosuojakäytännön ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Treenix, FI, info@treenix.fi

2. Tietojen kerääminen

Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötietoja eri tavoin, jotka on kuvattu alla. Palveluntarjoaja saa käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja/tai Palveluiden käytön yhteydessä, kuten:

 • Nimi ja syntymäaika
 • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
 • Kielivalinnat
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten rekisteröitymisen päivämäärä ja laskutustiedot
 • Asiakasyhteydenotot, viestit ja niiden vastaukset

Palvelun käytöstä kertyy teknisiä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja, kuten:

 • Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot
 • Käytetyn laitteen tiedot, kuten laitteen yksilöllinen tunniste, laitemalli ja käyttöjärjestelmä

3. Oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Palveluntarjoaja kerää tietoja käyttäjistä seuraaviin tarkoituksiin:

(1) Palveluiden tarjoamiseksi ja siihen liittyvän asiakassuhteen hoitamiseksi

 • Henkilötietojen käsittelyn keskeisenä tarkoituksena on Palveluiden tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen. Tämä koskee muun muassa rekisteröitymisen yhteydessä ja Palvelun käytöstä kertyneitä henkilötietoja sekä yhteydenpitoa Palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä.

(2) Markkinointi

 • Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjille sähköpostia, jossa kerrotaan uusista palveluista, toiminnallisuuksista tai tarjouksista, pyydetään palautetta tai kerrotaan toiminnasta muuten. Tältä osin käsittely voi perustua suostumukseen ja oikeutettuun etuumme, jonka tarkoituksena on tarjota olennaista tietoa osana tarjoamaamme Palvelua ja markkinoida Palveluamme käyttäjille. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää markkinointiviestien ja tarjousten lähettämisen tämän Tietosuojakäytännön kohdan 7 mukaisesti.

(3) Palvelun kehitys ja tietoturva

 • Palveluntarjoaja haluaa tarjota laadukkaan ja turvallisen Palvelun. Näin ollen tietoja voidaan käyttää myös Palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen, markkinoiden ja käyttäjien analysointiin Palvelun laadun kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kasvaa ja kehittyä.

Voimme kerätä myös tietoa käynneistä, käyntimääristä ja liikkumisesta Palvelussa evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymeja tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmin.

4. Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

(1) Voimme luovuttaa tietoja luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat meidän lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka luovutamme heille. Voimme käyttää Palvelun toteutukseen sekä markkinointikampanjoihin ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita;

(2) lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseen, toimivaltaisten viranomaisten pyyntöihin vastaamiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen;

(3) jos Palveluntarjoaja on mukana yritys- tai liiketoimintajärjestelyssä;

(4) kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen Palveluntarjoajan, sinun ja muiden oikeuksien turvaamiseksi tai Palveluntarjoajan vastatessa viranomaisten pyyntöihin.

5. Tietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

Palveluntarjoaja (tai sen palveluntarjoajat) voi käsitellä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käytämme asianmukaisia ja vakiintuneita suojamekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka mahdollistavat henkilötietojen siirron palveluntarjoajille kolmansiin maihin. Palveluntarjoajamme, jotka ovat sijoittuneet Yhdysvaltoihin, ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan komission kehittämästä Privacy Shield -ohjelmasta ja siihen liittyvistä henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista on saatavilla täältä.

6. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai sopijapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

7. Oikeudet

Yksittäisellä käyttäjällä (tietosuojalainsäädännön mukaisella rekisteröidyllä) on tietosuojalainsäädännön perusteella seuraavat oikeudet:

 • – Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajalta pääsy käyttäjää itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Käyttäjä voi tarkastella tietojansa kirjautumalla Palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
 • – Käyttäjällä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • – Käyttäjällä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • – Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.

Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää osoitteeseen , info@treenix.fi tai tuki@twid.com.

8. Tietojen suojaaminen

Palveluntarjoaja on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua. Tiedostathan, että vaikka pyrimme turvaamaan tiedot, mikään järjestelmä ei pysty estämään kaikkia tietoturvaloukkauksia.

9. Tietosuojakäytännön muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön, lisäämme tiedon asiasta internetsivustollemme, josta käyttäjä löytää myös uusimman version Tietosuojakäytännöstä.

REKISTERISELOSTE

Päivitetty 22.5.2018

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Liikuntakeskus Treenix jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä
Treenix Oy, osoite, Lappeenranta

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toimitusjohtaja Mari Ravattinen, Treenixin osoite, info@treenix.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Liikuntakeskus Treenix asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Liikuntakeskus Treenixin ja yhteistyökumppaniyritysten. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Liikuntakeskus Treenix:n välillä.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden yksilöintitiedot
(nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
Maksureskontra
Loki kuntosalikäynneistä
Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Liikuntakeskus Treenix:n ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

Enkora

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse
Liikuntakeskus Treenix:n kulunvalvontajärjestelmä
Liikuntakeskus Treenix:n perintätoimisto

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Enkora-järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Liikuntakeskus Treenix:n laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli Liikuntakeskus Treenix:n on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen Liikuntakeskus Treenix:n jäsenmaksun tai osan siitä, on Liikuntakeskus Treenix:n oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli Liikuntakeskus Treenix:n jäsen on pyytänyt Liikuntakeskus Treenix:lta joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin yhteydenottoa, on Liikuntakeskus Treenix:n oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Liikuntakeskus Treenix:n henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen info@treenix.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen info@treenix.fi.

Tutustu palveluun

Tutustu palveluun ja kokeile veloituksetta kuntosalia tai ryhmäliikuntaa

KOKEILE